1973-08-12 Division 3 Skåne 1973 Borta 1 – 1 O 1 060
1973-04-14 Division 3 Skåne 1973 Hemma 2 – 0 V 1 789
1972-09-10 Division 3 Skåne 1972 Borta 3 – 4 F 366
1972-06-08 Division 3 Skåne 1972 Hemma 7 – 1 V 2 385